Enter your search keyword or phrase and press enter.

Terms of Use

Terms of Use

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Naszej Usługi.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie bez względu na to, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszych Warunków:

Podmiot Stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych organów zarządzających.

Kraj odnosi się do: Polska

Spółka (określana jako „Spółka”, „My”, „Nas” lub „Nasz” w niniejszej Umowie) odnosi się do Luxury Boutique Magazine, (Luxury Media sp. z o.o., Klimczaka 13/139 Warszawa, Polska).

Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Serwis oznacza Stronę internetową.

Regulamin (zwany również „Warunkami”) oznacza niniejszy Regulamin, który stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w zakresie korzystania z Usługi.

Usługa Social Media strony trzeciej oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, włączane lub udostępniane przez Usługę.

Strona odnosi się do Luxury Boutique, dostępna pod adresem luxuryboutiquemagazine.com

Użytkownik oznacza osobę dostępu lub korzystania z usługi, lub firmy, lub innej osoby prawnej, w imieniu której taka osoba jest dostęp lub korzystanie z usługi, w stosownych przypadkach.

Przyjęcie do wiadomości

Są to Warunki korzystania z Usługi oraz umowa pomiędzy Użytkownikiem a Firmą. Warunki te określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników związane z korzystaniem z Usługi.

Dostęp do Serwisu i korzystanie z niego jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Serwisu lub z niego korzystają.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Serwisu.

Dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest również uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje Użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, jak prawo chroni Użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem zawartości dostarczonej przez Użytkownika lub innych użytkowników), funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Spółki i jej licencjodawców.

Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami obowiązującymi zarówno w kraju, jak i za granicą.

Nasze znaki towarowe i szata handlowa nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich lub usług, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Spółkę.

Spółka nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług osób trzecich. Użytkownik dalej przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszystkich odwiedzanych stron internetowych lub usług osób trzecich.

Wypowiedzenie

Możemy zakończyć lub zawiesić Państwa dostęp w trybie natychmiastowym, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszą Państwo niniejszy Regulamin.

Po rozwiązaniu umowy, prawo Użytkownika do korzystania z Usługi zostanie natychmiast utracone.

Ograniczenie odpowiedzialności

Bez względu na jakiekolwiek szkody, które Użytkownik może ponieść, całkowita odpowiedzialność Spółki i każdego z jej dostawców na mocy jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków i wyłączny środek zaradczy Użytkownika w odniesieniu do wszystkich powyższych jest ograniczona do kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub 100 USD, jeśli Użytkownik nie zakupił niczego za pośrednictwem Serwisu.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Spółka ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody (w tym, ale nie ograniczając się do szkód za utratę zysków, utratę danych lub innych informacji, za przerwy w działalności, za obrażenia ciała, utratę prywatności wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z Usługą, oprogramowanie osób trzecich i/lub sprzęt osób trzecich używany z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego zasadniczego celu.
Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym zakresie dozwolonym przez prawo.
Zastrzeżenie „W STANIE, W JAKIM JEST” i „W STANIE DOSTĘPNYM”
Usługa jest dostarczana Użytkownikowi „W STANIE, W JAKIM JEST” i „W STANIE DOSTĘPNYM” oraz ze wszystkimi wadami i usterkami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka, w imieniu własnym i swoich Podmiotów Powiązanych oraz swoich i ich licencjodawców i dostawców usług, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw osób trzecich, oraz gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu wykonania, wykorzystania lub praktyki handlowej. Bez ograniczenia do powyższego, Spółka nie udziela żadnych gwarancji ani nie podejmuje zobowiązań, ani nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni wymagania Użytkownika, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełni standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą lub zostaną naprawione.
Nie ograniczając powyższego, ani Spółka, ani żaden z dostawców Spółki nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub informacji, treści i materiałów lub produktów w niej zawartych; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, niezawodności lub aktualności wszelkich informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treści lub wiadomości e-mail wysyłane od lub w imieniu Firmy są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych komponentów.
Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych rodzajów gwarancji lub ograniczeń w zakresie obowiązujących ustawowych praw konsumenta, dlatego niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszej sekcji będą stosowane w największym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.
Prawo właściwe
Niniejsze Warunki i korzystanie przez Użytkownika z Usługi podlegają prawu krajowemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji może również podlegać innym prawom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.
Rozstrzyganie sporów
Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek obawy lub spory dotyczące Usługi, Użytkownik zgadza się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się ze Spółką.
Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)
Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Unii Europejskiej, będzie korzystał z wszelkich obowiązkowych przepisów prawa kraju, w którym przebywa.
Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został uznany przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj „wspierający terroryzm” oraz (ii) nie znajduje się na żadnej rządowej liście stron objętych zakazem lub ograniczeniami.
Rozdzielność i zrzeczenie się
Rozdzielność
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie takie zostanie zmienione i zinterpretowane w taki sposób, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.
Zrzeczenie się
Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub niewymaganie wykonania obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków nie wpływa na możliwość skorzystania przez stronę z takiego prawa lub zażądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, a zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek kolejnego naruszenia.
Tłumaczenie Interpretacja
Niniejszy Regulamin mógł zostać przetłumaczony, jeśli udostępniliśmy go Użytkownikowi w naszym Serwisie. Zgadzasz się, że oryginalny tekst angielski będzie rozstrzygający w przypadku sporu.
Zmiany w niniejszych Warunkach i Postanowieniach
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.
Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej usługi po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, w całości lub w części, prosimy o kontakt z nami.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, możesz się z nami skontaktować:
– Poprzez e-mail: info@luxuryboutique-mag.com


Instagram / #Luxuryboutiquemagazine